Stanovy spolku 

EuroMISE Mentor Association, z. s.

 

 1. Preambule

Při vědomí potřebnosti kvalitního výzkumu a vzdělávání v biomedicínských oborech vznikl dne 1. července 2013 spolek „EuroMISE Mentor Association, z. s.“ (dále jen „spolek“) jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Spolek má sídlo na adrese Paprsková 330/15, 140 00 Praha 4. Výbor spolku (dále jen „výbor“) uvedl stanovy spolku (dále jen „stanovy“) do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravené stanovy byly odsouhlaseny členy spolku.

 2. Účel spolku

Účelem (hlavní činností) spolku je aktivní spolupráce českých i zahraničních expertů v oboru biomedicínské informatiky a v příbuzných oborech, rozvoj oboru biomedicínské informatiky a předávání znalostí a zkušeností mladším vědecko-výzkumným a pedagogickým pracovníkům, pracovníkům ve zdravotnictví i veřejnosti. Za tímto účelem spolek především spolupracuje s organizacemi i fyzickými osobami v ČR i v zahraničí. Úředním jazykem spolku je čeština. Angličtina je druhým jazykem spolku určeným zejména k odborné komunikaci.

Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou činnost vyvíjí v souladu s právními přepisy České republiky. Vedlejší činnost spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.

Spolek vydává vnitřní předpisy a vede seznam svých členů.

3.  Členství a druhy členství

Členem spolku může být fyzická osoba (individuální členství) nebo právnická osoba (institucionální členství).

Individuálním členem spolku se může stát pouze fyzická osoba (občan České republiky i cizí státní příslušník). Individuální členství je základní, přidružené a čestné, přičemž

 1. základním individuálním členem je fyzická osoba, jejíž členství schválí alespoň 85 % základních členů spolku,
 2. přidruženým individuálním členem (individuálním příznivcem) je fyzická osoba, o jejímž přijetí rozhodne výbor spolku,
 3. čestným členem je základní individuální člen, který je významným odborníkem v oboru biomedicínské informatiky a jehož návrh na čestného člena schválí alespoň 85 % základních členů spolku.

Institucionálním členem spolku se může stát pouze organizace (právnická osoba) s pracovním zaměřením na obor biomedicínské informatiky či příbuzný obor. Organizace schválená za člena jmenuje jedinou osobu za svého zástupce ve spolku. Institucionální členství je základní nebo přidružené, přičemž

 1. základním institucionálním členem je organizace, jejíž členství schválí alespoň 85 % základních členů spolku,
 2. přidruženým institucionálním členem (institucionální příznivce) je organizace, o jejímž přijetí rozhodne výbor spolku.

O přijetí nového člena, s výjimkou čestného člena, lze zahájit rozhodování až poté, kdy výbor obdrží přihlášku. Se základním a čestným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanované těmito stanovami a právními předpisy České republiky.

Přidružení členové (příznivci) mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva, účasti na členské schůzi a práva navrhovat své zástupce do orgánů spolku.

4. Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká

 1. vystoupením člena ze spolku dnem doručení písemného oznámení výboru,
 2. opakovaným neplacením členských příspěvků, ač byl člen o zaplacení upomínán výborem; neuhrazením členského příspěvku za 3 po sobě jdoucí kalendářní roky členství zaniká.
 3. úmrtím člena,
 4. zánikem spolku,
 5. vyloučením člena pro porušení povinností stanovených v čl. 6 těchto stanov okamžikem rozhodnutí výboru o jeho vyloučení. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí výboru navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze spolku. Členská schůze zruší rozhodnutí výboru o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

5. Práva členů

Základní a čestní členové mají zejména právo:

 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku; pro základní institucionální členy jsou tato práva uplatňována prostřednictvím jmenovaného zástupce organizace,
 2. účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
 3. volit a být volen do orgánů spolku,
 4. využívat výhod, které spolek může svým členům poskytovat.

 

Přidružení členové (příznivci) mají zejména právo:

 1.  podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,
 2. využívat výhod, které může spolek svým členům poskytovat.

 Pro přidružené institucionální členy (institucionální příznivce) jsou tato práva uplatňována prostřednictvím jmenovaného zástupce organizace.

6. Povinnosti členů

Člen spolku má povinnost:

 1. řádně platit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku; čestný člen členské příspěvky neplatí,
 2. oznámit výboru změnu údajů vedených v seznamu členů,
 3. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
 4. zdržet se jednání poškozujícího zájmy a cíle spolku.

7. Orgány spolku

Spolek má tyto orgány:

 1. členskou schůzi,
 2. výbor,
 3. předsedu.

8. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně. Výbor svolá členskou schůzi kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina členů. V takovém případě je výbor povinen svolat členskou schůzi nejpozději do dvou měsíců od obdržení žádosti.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se alespoň polovina základních členů spolku. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor novou členskou schůzi. Není-li stanoveno jinak, členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Členská schůze je neveřejná. Členská schůze může proběhnout i za pomoci telekomunikačních prostředků a výměnou dokumentů.

Členské schůzi přísluší:

 1. pro účely přijímání základních členů a čestných členů výborem schvalovat tyto členy podle čl. 3 těchto stanov,
 2. volit z členů spolku na dobu tří let členy výboru,
 3. přezkoumávat rozhodnutí výboru o vyloučení člena spolku,
 4. odvolávat členy výboru,
 5. schvalovat výši členských příspěvků pro základní individuální členy a přidružené individuální členy (individuální příznivce) i pro základní institucionální členy a přidružené institucionální členy (institucionální příznivce); výše členských příspěvků pro různá členství může být rozdílná,
 6. schvalovat výši náhrad nákladů členů výboru spojených s jejich činností pro spolek,
 7. schvalovat rozpočet navržený výborem,
 8. schvalovat výroční zprávu a účetní závěrku,
 9. měnit stanovy; pro změnu stanov je zapotřebí alespoň 66% hlasů přítomných základních členů spolku,
 10. rozhodovat o zrušení a způsobu zrušení spolku,
 11. přijímat vnitřní předpisy, které se týkají hlavní činnosti spolku.

 K  přijetí usnesení členské schůze, s výjimkou písm. a) a i), je nutná prostá většina základních členů spolku, přičemž každý základní člen spolku má 1 (slovy „jeden“) hlas.

9. Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu s právními předpisy České republiky a těmito stanovami. Členy výboru volí členská schůze na dobu 3 let.  Výbor  je tříčlenný. Je složen z předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka.

Výboru přísluší:

 1. volit a odvolávat ze svých členů předsedu, místopředsedu a vědeckého tajemníka spolku,
 2. přijímat vnitřní předpisy spolku kromě těch, které přísluší pouze členské schůzi,
 3. přijímat základní členy (fyzické osoby nebo instituce) do spolku po schválení alespoň 85 % základních členů spolku (čl. 3 těchto stanov),
 4. přijímat individuální i institucionální příznivce,
 5. vést seznam členů spolku a zajistit vedení dalších evidencí, včetně účetnictví,
 6. spravovat majetek spolku,
 7. svolávat členskou schůzi,
 8. činit veškeré potřebné úkony pro zajištění běžné činnosti spolku,
 9. zřídit kancelář spolku a jmenovat výkonného sekretáře pro řízení její činnosti,
 10. přijímat čestné členy spolku po schválení alespoň 85 % základních členů spolku (čl. 3 těchto stanov),
 11. rozhodovat o zakládání organizací,
 12. rozhodovat o konání spolku v roli zakladatele založených či spoluzaložených organizací.

Výbor rozhoduje většinou hlasů. Zasedání a rozhodnutí výboru může proběhnout i za pomoci telekomunikačních prostředků a výměnou dokumentů. Výbor může komunikovat elektronicky i s členskou základnou. Dnem rozhodnutí výboru je den, kdy svoji vůli projevil poslední člen výboru.  V případě, že během funkčního období dojde z jakýchkoliv důvodů k odstoupení člena výboru nebo k odvolání z jeho funkce, je zvolen jeho náhradník na zbývající období do nových voleb celého výboru.

Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí výbor, a to prostřednictvím usnesení ze svého zasedání; aktuální seznam členů je přílohou usnesení z tohoto zasedání.

Seznam členů je přístupný všem členům spolku. Výbor musí žadateli zpřístupnit seznam členů spolku na jeho žádost do 30 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů spolku zpřístupnit nelze.

 

10. Předseda

Společnost zastupuje a jedná jejím jménem předseda.

V případě, že předseda nemůže vykonávat svoji funkci, zastupuje ho v plném rozsahu jeho práv a funkcí místopředseda.

Předseda a místopředseda nesmějí samostatně za spolek přijmout závazek v úhrnné roční výši vyšší než 5.000,- Kč. Předseda a místopředseda nesmějí samostatně rozhodovat o prodeji a nákupu majetku. O věcech, o kterých nesmí rozhodnout předseda a místopředseda samostatně, rozhoduje výbor a pověřuje svého člena provedením.

Předseda spolku svolává zasedání výboru zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. Zasedání výboru se může uskutečnit i prostřednictvím technických prostředků.

11. Společná ustanovení o orgánech

Veškeré funkce v orgánech spolku jsou čestné.

 Za výkon funkcí v orgánech spolku náleží pouze náhrada hotových výdajů.

12. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

 1. příspěvky členů spolku,
 2. dary a jiná plnění od fyzických a právnických osob.

Spolek hospodaří na základě rozpočtu, jehož návrh předkládá výbor a schvaluje členská schůze.

Účetní závěrka a výroční zpráva za předchozí rok (zpráva o hospodaření) musí být projednána výborem nejpozději do konce února kalendářního roku.

Výbor předkládá účetní závěrku a výroční zprávu za předchozí rok členské schůzi ke schválení jako celek.

V případě, že členská schůze nepřijme účetní závěrku a výroční zprávu za předchozí rok jako celek, zároveň tím odvolává výbor. Členská schůze z přítomných členů zvolí nový výbor, které pověří novým zpracováním účetní závěrky a výroční zprávy. Členská schůze v takovém případě svolá mimořádnou členskou schůzi na den za 15-20 dnů od právě probíhající členské schůze. Na takové členské schůzi výbor předloží novou účetní závěrku a výroční zprávu.

 

 

Konec textu stanov. Tyto stanovy schválila členská schůze spolku dne 15. prosince 2015